Dnešnému svetu či stavu spoločnosti je často pripisovaný prívlastok POSTFAKTUÁLNY, čím sa odkazuje na údajnú klesajúcu dôveru ľudí v informácie, ktoré prinášajú tradičné médiá. Nevieme dokázať, či sa dôvera ľudí vo fakty skutočne znížila, sme si však istí tým, že sa zlepšili prostriedky, ktorými sa môžu dezinformácie, falošné správy či hoaxy dostať medzi veľké množstvo ľudí. Táto skutočnosť môže ovplyvniť nielen jednotlivcov, ale i celú spoločnosť, a to najmä negatívnym spôsobom, prispievať môže napríklad k zvyšovaniu podpory nedemokratických strán, ktoré sú častými šíriteľmi zavádzajúcich informácií. A práve v tejto oblasti bude prínosom náš projekt InfoKompas. V skratke sa dá povedať, že chceme mladú generáciu imunizovať proti dezinformáciám a naučiť ju, ako efektívne pracovať s informáciami a ich pravdivosťou.

Cieľ

Hlavným cieľom projektu InfoKompas je rozvoj informačnej gramotnosti medzi mladými ľuďmi, konkrétne medzi žiakmi stredných škôl. Informačná gramotnosť spočíva v efektívnej práci s informáciami prostredníctvom schopnosti nájsť vhodné zdroje informácií, ako aj schopnosti poskytnuté informácie vyhodnotiť. Informačná gramotnosť je dôležitá najmä v súvislosti s tým, že pre mladú generáciu sú podľa výskumov najvýznamnejším zdrojom informácií sociálne médiá. V tomto ohľade je kľúčovým kritické myslenie, ktoré je v podstate synonymom nezávislého, respektíve nezaťaženého uvažovania. V prípade nesprávnej metodiky môže rozvoj kritického myslenia zviesť k prílišnému spochybňovaniu akéhokoľvek zdroja informácií, preto je jedna z kľúčových častí projektu InfoKompas zameraná na pedagógov.

Workshopy a semináre

Cieľom workshopov určených učiteľom dejepisu a náuky o spoločnosti je spoločne pod vedením skúseného lektora vytvoriť metodický návod a materiály, vďaka ktorým budú môcť problematiku dezinformácií (často spojených s EÚ či NATO, vojnovými konfliktami či inými záležitosťami aj každodenného života) implementovať do vyučovania vyššie uvedených predmetov.

Semináre pre žiakov stredných škôl sa sústreďujú na priblíženie témy dezinformácie a misinformácie prostredníctvom nadobudnutia zručností dôležitých pri práci s informáciami, ako napríklad už vyššie spomenuté kritické myslenie a analýza zdrojov informácií, ako aj získanie nových znalostí z aktuálneho spoločensko-politického diania, primárne na medzinárodnej úrovni medzi žiakmi stredných škôl. Nakoľko majú vyššie uvedené zručnosti všeobecné uplatnenie, žiaci ich budú môcť následne využiť aj v iných predmetoch ako aj v ďalšom štúdiu a v každodennom živote.

Workshopy pre učiteľov sa uskutočnia:

14. – 15. 10. Bratislava
25. – 26. 11. Liptovský Mikuláš

Doprava, ubytovanie a strava sú hradené. Účastnícky poplatok je 10 Eur.  Registrácia a bližšie informácie sú dostupné na infokompas@stratpol.sk.